HLA
Hmong  Language  Association

A Professional Association with the Purpose to Develop, Enhance, and Promote the Study and the Teaching of the Hmong Language and Culture.
Join us on Facebook
Zoo siab tos txais koj
Ua tsaug, koj tseem tuaj saib peb lub Koom Haum Txhawb Lus Hmoob (HLA), es yog ib koom haum tsis muaj hom phiaj khwv nyiaj, uas tsim los txhawb nqa kev qhia thiab kawm lus Hmoob.

Peb cov hom phiaj

Txhawb nqa kev qhia thiab kev kawm ntawv Hmoob, txuj ci kwv txhiaj lus taum, txuj ci teej tug, keeb kwm liv xwm, kev ua yeeb yam kos duab nyob hauv haiv neeg Hmoob mus rau lwm yam neeg.
Tsim kom loj hlob kev txawj txhais ntawv thiab txhais lus kom pab tau cov neeg ua hauj lwm.
Qhuab qhia kwv tij neej tsa Hmoob sawv daws txog kev qhia los sis kawm txuj ci ntaub ntawv kom haum rau tiam 2000 xyoo nyob tam sim no.
Tsim ib txoj kev sib ntsib sib pauv tswv yim
1. kom sawv daws (rov) ras hais tias Hmoob cov lus thiab txuj ci muaj nuj nqis uas pab cob tau cov tub cov ntxhais kom paub tab, txawj ntse, txawj kawm ntawv thiab kawm ntawv tau.
2. kom muaj kev sib faib kev txawj qhia ntawv, laj lim tswv yim qhia tau ntawv zoo, thiab txuj ci cob tub ntxhais kawm ntawv Hmoob rau txhua phaum neeg thiab rau cov pab pawb neeg ua hauj lwm.

         Welcome
Thank you for visiting our Hmong Language Assocation (HLA), a non-profit organization, created to promote the teaching and learning of the Hmong Language.

Our main objectives
 
To develop, expand and promote the teaching  and the learning of the Hmong language, literature, culture, history, and arts throughout the Hmong community and beyond.
To develop and reinforce the field of translation and interpretation to meet the diverse professional needs.
To educate the Hmong community on demands and dynamics of the 21st century education.
To create a network

1. to develop and enhance the awareness of the importance of the Hmong language and culture as an essential part in the building of the academic foundation of Hmong learners,
2. to share teaching knowledge and experiences, and pedagogy at teaching Hmong among different generations and professionals.